IP mediation

Merkconflicten, octrooioorlogen en domeinnaamkapingen zijn veel in het nieuws. M&M beschouwt IP mediation als een zeer geschikt alternatief bij de aanpak van dergelijke IP conflicten. Het is verhoudingsgewijs goedkoop, kan snel en levert in de regel een win-win situatie op voor de betrokkenen. Veelal wordt er een creatieve en praktische oplossing gevonden die in een juridische procedure mogelijk buiten beeld zou zijn gebleven.

Met IP mediation voorkomt u langdurige en kostbare juridische conflicten of rechtszaken en verharding van de relatie met de andere partij. Bovendien behoudt u zelf invloed op het proces en de oplossing zodat u zeker bent van een haalbare en passende oplossing.

M&M hanteert tijdens de IP mediations de volgende werkwijze.

Hieronder vijf voorbeelden van IP gerelateerde conflicten die zeer geschikt zijn voor IP mediation:

↓ Publiciteitsgevoelige conflicten

Bij bepaalde IP conflicten is het belang groot om achter de schermen in alle rust aan een oplossing te kunnen werken. Openbaarheid van en publiciteit over een conflict kan voor partijen nadelige gevolgen hebben en zorgen voor een slecht imago of reputatie. IP Mediations kenmerken zich juist door hun gewaarborgde vertrouwelijkheid. Partijen tekenen immers vooraf voor vertrouwelijkheid en beslotenheid. In stilte kan gewerkt worden aan een voor beide partijen passende oplossing. Daarin kan eveneens worden meegenomen óf de oplossing en zo ja hoe de oplossing aan de buiten wereld zal worden gecommuniceerd.

↓ Conflicten waarin zorg voor de relatie van belang is

Wanneer er een conflict ontstaat tussen een werkgever en een ervaren en betrouwbare werknemer, of tussen een bedrijf en een belangrijke leverancier of distributeur kan dit extra vervelend zijn. Er zijn dan niet alleen zorgen over het oplossen van het conflict, maar ook over het behoud van de relatie. Een juridische procedure of een uitspraak van een rechter kan voor een dergelijke relatie funest zijn. Tijdens een IP Mediation werkt u niet alleen aan de onderlinge communicatie, u zoekt ook naar een oplossing die voor beide partijen  acceptabel is – een win win situatie.

↓ Twee klanten in één hand: conflict of Interest

Advocatenkantoren en merkenbureaus hebben regelmatig te maken met een “conflict of interest”. Dit is een situatie waarbij twee van hun bestaande cliënten een IP conflict krijgen of waarbij een nieuwe cliënt geweigerd moet worden vanwege de oude cliënt. Een lastige situatie dus. Veelal kiest men er voor om een cliënt af te stoten of beide cliënten in dat conflict door een ander merkenbureau of advocatenkantoor te laten bijstaan. Hierdoor is de kans aanwezig dat één of beide partijen volledig overstappen naar een ander advocatenkantoor of merkenbureau. Voor dergelijke zaken is IP mediation door M&M een uitkomst. Er wordt dan namelijk aan beide partijen een zorgvuldige en neutrale voorziening geboden. Beide partijen worden serieus genomen en gelijk behandeld. Na een geslaagde mediation is het IP conflict opgelost maar ook het conflict of interest. Het advocatenkantoor of merkenbureau heeft er dan tevreden cliënten bij. Een Win-Win-Win situatie dus.

↓ Conflicten met een verborgen of dubbele agenda

In sommige gevallen gaat het om méér dan een conflict om de IP rechten alleen. Dit komt vaak voor bij partijen die al een bepaalde historie met elkaar hebben en er een bepaalde onvrede is gegroeid. Het IP conflict kan gebruikt worden – bewust of niet bewust- om het “echte” conflict op de kaart te zetten. Een oplossing van het IP conflict op basis van juridische standpunten brengt dit vaak niet aan het licht. Omdat tijdens de IP mediation de belangen die achter de standpunten schuil gaan in ogenschouw worden genomen, kan een conflict tijdens de mediation in breder perspectief worden geplaatst. Dit leidt in het algemeen tot duurzamere en beter passende oplossingen.

↓ IP conflicten als obstakel voor verkoop of fusies

Lopende IP conflicten kunnen een stevig obstakel vormen bij een ophanden zijnde fusie of verkoop van een bedrijf. Het is dan zaak om het IP conflict snel en in vertrouwelijkheid op te lossen zodat dit het bovenliggende proces niet verstoort. IP mediation verschaft doorgaans eerder duidelijkheid dan traditionele oplossingen dat kunnen en bovendien is de geheimhouding van het conflict tijdens de mediation gewaarborgd.